Betingelser for Lille Hotell AS

RESERVASJON
Antall rom som skal leveres av Lille Hotell AS, heretter (Lille Hotell) skal fremgå av bekreftelsen.
Lille Hotell gjør sitt beste for at spesielle ønsker blir møtt, men kan ikke garantere dette.

Beboer må være over 18 år.

OVERNATTINGSROM
Hotellrommet er hos Lille Hotell AS, Torvgaten 5, 4836 Arendal
Oversendelse av denne avtalen anses som overlevering av tjenesten.

Hotellrommet aksepteres «som den er» i samsvar med informasjon, tegninger og bilder på www.lillehotell.no. Kunden må akseptere mindre avvik fra oppgitt informasjon om hotellrommet.

AVTALENS GYLDIGHET
De avtalte fra-til datoer og priser er bindende for begge parter.

BETALING
Avtalt beløp betales med kredittkort, bankkort eller via 3. partsleverandører før oppholdets start. Bedriftskunder kan faktureres i ettertid. 
Ved langtidsleie skal det betales månedlig på forskudd.

Bestilling av tilleggstjenester som tidlig innsjekk, sen utsjekk, frokost, barneseng og annet betales via betalingslink som blir sendt via sms og mail.

Ved avtale om fakturering: Fakturering skal godkjennes av Lille Hotell etter utført kredittsjekk før oppholdets start.

Lille Hotell forbeholder seg rett til å justere prisene som følge av endrede kostnader ved økte skatter og avgifter eller andre forhold utenfor Lille Hotells kontroll. Slike prisjusteringer skal varsles, og skal ikke tre i kraft før 1 måned etter varselet.

KUNDENS DISPONERING AV HOTELLROMMET
Hotellrommet kan bare benyttes til beboelse og overnatting, og kan bare benyttes av kunden. Fremleie av leieobjektet er ikke tillatt. All form for næringsvirksomhet er forbudt. Lille Hotell forbeholder seg retten til å nekte innsjekking av personer under 18 år.

Innsjekking kan tidligst finne sted kl 15 på avtalt startdato for bruksperioden. Utsjekking må finne sted innen kl 12. Hotellrommet kan ikke disponeres utover dette tidspunkt med mindre annet er avtalt med Lille Hotell. Sen utsjekk uten avtale belastes med 100% av døgnpris uten forbehold. Kunden skal ta med seg alle personlige eiendeler ved utsjekking.

Kunden plikter å ivareta hotellrommet og fellesarealer med tilbørlig aktsomhet og i alminnelig god stand. Kunden plikter å sette seg inn i branninstrukser som er plassert i hvert hotellrom. Kunden må for øvrig opptre i samsvar med de til enhver tid gjeldende husordensregler.


Lille Hotell tillater ikke fester på rommene, og vektertjenester har rett til å avvise enhver beboer som bryter dette reglementet.
Lille Hotell forbeholder seg retten til å nekte adgang eller avslutte leieforholdet uten refusjon av kostnad til en hver gjest/beboer som skaper ordensforstyrrelser.


Kunden skal varsle Lille Hotell umiddelbart dersom det oppdages skade på eiendommen.
Kunden skal gi Lille Hotell adgang til hotellrommet for rengjøring og for øvrig nødvendig vedlikehold.

Lille Hotell tilbyr fri Wi-Fi til alle våre beboere. Tilbudet er en gratistjeneste som ikke gis rett til reklamasjon.

LILLE HOTELLS PLIKTER
Lille Hotell skal sørge for rengjøring av hotellrommet hver hver kalenderdag, med mindre annet er avtalt. Lille Hotell skal også sørge for rengjøring ved enhver utsjekking av hotellrommet.

Lille Hotell skal holde hotellrommet forsikret. Lille Hotell bærer for øvrig intet ansvar for skader, kostnader eller tap som måtte oppstå ved innbrudd, brann, røykutvikling, strømavbrudd, vannskade eller av andre årsaker. Kunden er i denne forbindelse innforstått med at Lille Hotell skal holdes skadesløs. Beboere oppfordres til å tegne reiseforsikring, og må selv eventuelt anmelde tyveri eller skader.

AVBESTILLING
Alle avbestillinger og endringer på en reservasjon skal sendes skriftlig til booking@lillehotell.no for å regnes som gyldige. Egne betingelser gjelder for reservasjon hos 3. parts leverandør som for eksempel booking.com og Expedia.

Avbestilling og endring av opphold 1-7 døgn
Avbestilling senere enn 24 timer før check-in (15.00) vil bli belastet i sin helhet for første natt. Avbestilling før 24 time før check-in vil bli belastet et administrasjonsgebyr på kr. 100,- per rom og får resten av romprisen refundert. 

Ved uanmeldt uteblivelse belastes bestiller i sin helhet – 100% av oppholdet.

Avbestilling og endring av opphold 7-90 døgn
Avbestilling eller endring senere enn 7 dager før ankomst vil bli belastet med opp til 10% av prisen.

Ved uanmeldt uteblivelse belastes bestiller med inntil 7 dager iht. avtalt pris for hele oppholdet.


MISLIGHOLD
Dersom hotellrommet ikke er i samsvar med avtalte vilkår, skal kunden gi beskjed til Lille Hotell innen rimelig tid etter at forholdet blir oppdaget. Forsinket reklamasjon medfører tap av eventuelle misligholdsanksjoner.

Dersom kunden påfører hotellrommet skade, vil Lille Hotell utbedre forholdet til kundens kostnad. Alle rom er røykfrie, overtredelser vil bli bøtelagt med kr 5000.
Dersom kunden misligholder sine forpliktelser etter avtalen, kan Lille Hotell deaktivere kundens adgangskode og fullføre utsjekking av kunden 1 dag etter at Lille Hotell har sendt varsel om mislighold.

Dyrehold er ikke tillatt på rommene. Brudd på dette vil medføre ekstra kostnad for vask.

Ved utsjekk skal rommene overleveres godt vedlikeholdt. Ved uaktsom bruk som krever ekstra rengjøring (evt. rens) blir dette belastet kunden.

Ved vesentlig mislighold av avtalen kan Lille Hotell terminere avtalen og iverksette utsjekking med umiddelbar virkning. Betalingsmislighold og bruk i strid med avtalen anses som vesentlig mislighold.

Kunden aksepterer at Lille Hotell får håndpant i alle eiendeler som legges igjen på hotellrommet etter utsjekking. Dersom Lille Hotell vurderer at eiendelene har begrenset økonomisk verdi, står Lille Hotell fritt til å kaste eiendelene uten varsel.

KLAGE
Klage fra kunde eller beboer skal fremstilles skriftlig overfor Lille Hotell så snart som mulig og senest avreisedag.


DIVERSE
Husleieloven har ikke anvendelse på dette avtaleforholdet, jfr. husleieloven § 1-1 fjerde ledd.

Kunden vedtar at tvangsfravikelse kan gjennomføres etter tvangsfullbyrdelsesloven § 13-2 tredje ledd alternativ a.

Kunden vedtar at tvangsfravikelse kan gjennomføres etter tvangsfullbyrdelsesloven § 13-2 tredje ledd alternativ b.

Ettersom levering anses å finne sted ved endelig bestilling og oversendelse av avtalen, får ikke reglene om avbestilling etter forbrukerkjøpsloven § 41 anvendelse på avtaleforholdet.

Ettersom avtalen faller inn under angrerettloven § 22 bokstav m), får ikke regler om angrerett anvendelse på avtaleforholdet.

Det er ikke tillatt fremleie av hotellrommet.

Datert: 20. juni 2020